Tài liệu văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
3336/BVHTTDL-TCCB THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI 12/09/2013
26/2008/QĐ-BVHTTDL VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THƯ VIỆN 31/03/2008
13/2008/QĐ-BVHTTDL VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 10/03/2008
185/2007/NĐ-CP VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 25/12/2007
10/2007/QĐ-BVHTT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 04/05/2007
23/2007/TT-BTC về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 21/03/2007
67/2006/TT-BVHTT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN PHÂN HẠNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 10/08/2006
56/2006/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin 06/06/2006
49/2006/QĐ-BVHTT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH 05/05/2006
46/2006/TTLT/BVHTT-BTC VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HƯỞNG THỤ VĂN HOÁ 25/04/2006
26/2006/TT-BVHTT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH VĂN HÓA - THÔNG TIN 21/02/2006
16/2005/QĐ-BVHTT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 04/05/2005
02/2005/TTLT-BVHTT-BNV VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HOÁ -THÔNG TIN Ở ĐỊA PHƯƠNG 21/01/2005
18/TT-BVHTTDL Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện 18/12/2004
30/2004/QH11 Luật xuất bản 03/12/2004
11/2004/QĐ-BKHCN VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 13/05/2004
56/2003/TT-BVHTT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP THƯ VIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN 16/09/2003
50/2003/QĐ-BVHTT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ MUA SÁCH LÝ LUẬN, CHÍNH TRỊ CỦA HỆ THỐNG THƯ VIỆN 22/08/2003
170/2003/QĐ-TTg về việc Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa 14/08/2003
71/2003/TT-BTC VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN VỀ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 30/07/2003
01/2003/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜNG PHỔ THÔNG. 02/01/2003
72/2002/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện 06/08/2002
04/2002/TTLT/BVHTT-BTC VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THƯ VIỆN CÔNG CỘNG 04/03/2002
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
Video tư liệu