Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, THƯ VIỆN TỈNH LAI CHÂU

 

1.Chức năng

Thư viện tỉnh Lai Châu nằm trong hệ thống thư viện công cộng do UBND tỉnh Lai Châu thành lập, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Lai Châu, có chức năng thu thập bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu, thư tịch được xuất bản tại địa phương, nói về địa phương các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công ngiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;

2.2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy Thư viện;

2.3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện;

2.4. Thu thập lưu trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương, nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường chuyên nghiệp được mở tại địa phương;

2.5. xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị và bộ phận tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn;

2.6. Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng các hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính;

2.7. Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2.8. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến với mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương;

2.9. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - Thư mục địa phương;

2.10. Thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động Thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – Thư viện của hệ thống thư viện công cộng;

2.11. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện, tổ chức luân chuyên sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương;

2.12. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;

2.13. Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo phân cấp của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch và các quy định hiện hành của nhà nước;

2.14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với các cơ quan chức năng;

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao;

Video tư liệu